• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 43/25-04-2024 privind încheierea Contractului de comodat între Comuna Mihail Kogălniceanu şi ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ACADEMICA 2014 TULCEA 03-05-2024    -
HCL 42/25-04-2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 2,27 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 03-05-2024    - -
HCL 41/25-04-2024 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 03-05-2024    - -
HCL 40/25-04-2024 privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea 03-05-2024    - -
HCL 39/25-04-2024 privind aprobarea rezilierii unui contract de închieriere pentru suprafața de 2,27 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 03-05-2024    - -
HCL 38/28-03-2024 Privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea în cadrul Proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – HUB COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL BUZĂU” 07-04-2024    - -
HCL 37/28-03-2024 privind acordarea unui mandat special domnului Anastase ALEXE, primar al Comunei Mihail Kogălniceanu, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din data de 29 MARTIE 2024 07-04-2024    - -
HCL 36/28-03-2024 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu sume reprezentând reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor sancționați potrivit art. 4 alin.(1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului 129/2021 07-04-2024    - -
HCL 35/28-03-2024 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2023 si a Programului de activitate pe anul 2024 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 34/28-03-2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar, precum şi a modalităţii de distribuire a acestuia elevilor şi preşcolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 33/28-03-2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 12,142 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 32/28-03-2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2024 07-04-2024    - -
HCL 31/28-03-2024 privind aprobarea rezilierii unui contract de închieriere pentru suprafața de 12,142 islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 30/28-03-2024 privind aprobarea Planului anual de actiuni si de lucrari de interes local pentru anul 2024, ce vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune aflate în evidențele Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea conform Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune 07-04-2024    - -
HCL 29/28-03-2024 privind aprobarea condiţiilor , situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 196 / 2016 privind venitul minim de incluziune 07-04-2024    - -
HCL 28/28-03-2024 privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL 07-04-2024    - -
HCL 27/28-03-2024 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2024 07-04-2024    -
HCL 26/28-03-2024 privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Veronica BĂRARU prin demisie și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Mihail Kogalniceanu , județul Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 25/28-03-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MARTIE 2024 – MAI 2024 07-04-2024    - -
HCL 24/08-02-2024 privind aprobarea documentației tehnico –economice faza Studiu de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Construire cămin cultural P 1 în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu” 16-02-2024    -
HCL 23/08-02-2024 privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Club Sportiv ,,FLACĂRA” Mihail Kogălniceanu în vederea derulării programului „Promovarea sportului de performanță” 16-02-2024    - -
HCL 22/08-02-2024 privind aprobarea modificării prețului de furnizare a apei potabile și al serviciilor de canalizare – epurare pentru populație și agenții economici ce va fi practicat de SC SERVICII PUBLICE „GOSCOM ” SRL Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 16-02-2024    -
HCL 21/08-02-2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu / naveta personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu județul Tulcea 16-02-2024    - -
HCL 20/08-02-2024 privind aprobarea rezilierii unui contract de închieriere pentru suprafața de 1,11ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 16-02-2024    - -
HCL 19/08-02-2024 privind aprobarea majorării capitalului social al SC SERVICII PUBLICE ,,GOSCOM ” SRL, cu asociat unuic comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 16-02-2024    - -
HCL 18/08-02-2024 privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor immobile având categoria de folosință de drumuri de exploatare amplasate în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 16-02-2024    - -
HCL 17/08-02-2024 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,Reabilitare teren de multisport cu gazon sintetic multifunctional 43x23(989mp) ” 16-02-2024    - -
HCL 16/08-02-2024 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2024 16-02-2024    -
HCL 15/31-01-2024 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, nr 67 / 21.12.2020, privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor de contabilitate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 11-02-2024    - -
HCL 14/31-01-2024 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IULIE-DECEMBRIE 2023 11-02-2024    - -
HCL 13/31-01-2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 2,34 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 11-02-2024    - -
HCL 12/31-01-2024 privind aprobarea stabilirii cotizației către Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea începând cu 01.01.2024 11-02-2024    - -
HCL 11/31-01-2024 privind aprobarea stabilirii cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea începând cu 01.01.2024 11-02-2024    - -
HCL 10/31-01-2024 privind aprobarea rezilierii unui contract de închieriere pentru suprafața de 2,35 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 11-02-2024    - -
HCL 9/31-01-2024 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2023 11-02-2024    -
HCL 8/31-01-2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI RACORDARE LA UTILITĂȚI ” satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar SC MELISSA FARM SRL 11-02-2024    -
HCL 7/09-01-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2024 – APRILIE 2024 15-01-2024    - -
HCL 6/09-01-2024 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 15-01-2024    - -
HCL 5/09-01-2024 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 15-01-2024    - -
HCL 4/09-01-2024 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2023 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 15-01-2024    - -
HCL 3/09-01-2024 privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2024 15-01-2024    -
HCL 2/09-01-2024 privind aprobarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2024 - 2025 15-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru ședința din data de 09 ianuarie 2024 15-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină