• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/17-05-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA ” 27-05-2023    -
HCL 43/17-05-2023 privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA ” 27-05-2023    - -
HCL 42/25-04-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MAI 2023 – IULIE 2023 02-05-2023    - -
HCL 41/25-04-2023 privind aderarea si includerea teritoriului comunei la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 02-05-2023    - -
HCL 40/25-04-2023 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Mihail Kogălniceanu, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese pentru începând cu data de 21.04.2023 02-05-2023    -
HCL 39/25-04-2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 21,95 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 02-05-2023    - -
HCL 38/25-04-2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 02-05-2023    - -
HCL 37/25-04-2023 acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, in favoarea O.U.A.I in scopul realizarii investitiei „ Modernizare sistem de irigații O.U.A.I ,,COSTEPE” 02-05-2023    - -
HCL 36/25-04-2023 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 02-05-2023    - -
HCL 35/25-04-2023 privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU” 02-05-2023    - -
HCL 34/25-04-2023 privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 8,24 ha și suprafața 2,87 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 02-05-2023    - -
HCL 33/25-04-2023 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2022 si a Programului de activitate pe anul 2023 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 02-05-2023    - -
HCL 32/25-04-2023 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren în suprafață de 900 mp. aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, atribuit doamnei A. –L. T. în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare 02-05-2023    - -
HCL 31/25-04-2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea a proiectelor și programelor sportive de utilitate publică 02-05-2023    - -
HCL 30/25-04-2023 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 02-05-2023    -
HCL 29/16-03-2023 privind implementarea proiectului „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” 24-03-2023    - -
HCL 28/16-03-2023 privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT de pe raza COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” , a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educatie 24-03-2023    - -
HCL 27/16-02-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” 24-03-2023    -
HCL 26/16-03-2023 pentru completarea HCL nr 93 / 14.10.2022 privind aprobarea solicitării trecerii unui număr de 4 bunuri situate pe teritoriul administrativ al localităţii Mihail Kogălniceanu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, după caz, în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea şi administrarea comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 24-03-2023    - -
HCL 25/16-03-2023 privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2023 24-03-2023    - -
HCL 24/16-03-2023 privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu și extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 24-03-2023    -
HCL 23/16-03-2023 privind aprobarea documentației de dezmembrare a două imobile apartinand domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu 24-03-2023    -
HCL 22/16-03-2023 privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 24-03-2023    -
HCL 21/27-02-2023 privind privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile având categoria de folosință drum de exploatare amplasate în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 06-03-2023    - -
HCL 20/27-02-2023 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu 06-03-2023    - -
HCL 19/27-02-2023 privind stabilirea cotizației anuale către Asociația Comunelor din România începând cu 01.01.2023 06-03-2023    - -
HCL 18/27-02-2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fix aflate în patrimoniul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 06-03-2023    - -
HCL 17/27-02-2023 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actele adiționale nr 2504 / 27.02.2019 și 1583 / 17.02.2021 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 06-03-2023    - -
HCL 16/27-02-2023 privind aprobarera Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 06-03-2023    -
HCL 15/31-01-2023 privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea” 07-02-2023    -
HCL 14/31-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2023 – APRILIE 2023 07-02-2023    - -
HCL 13/31-01-2023 privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 8,152 ha și suprafața 2,692 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 12/31-01-2023 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2022 07-02-2023    -
HCL 11/31-01-2023 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 07-02-2023    -
HCL 10/31-01-2023 privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent si prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Mihail Kogălniceau si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr. 12 / 30.04.2002 07-02-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate 07-02-2023    -
HCL 8/31-01-2023 privind aprobarea majorării cotizației pentru activitatea de audit în cepând cu 01.01.2023 07-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea stabilirii cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea începând cu 01.01.2023 07-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IUNIE-DECEMBRIE 2022 07-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 07-02-2023    - -
HCL 4/31-01-2023 privind aprobarea Organigramei , a Ștatului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea 07-02-2023    -
HCL 3/31-01-2023 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2023 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 07-02-2023    - -
HCL 2/31-01-2023 privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2023 07-02-2023    - -
HCL 1/31-01-2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2023-2024 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină