• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihail Kogălniceanu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 71/30-09-2021 HCL privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a unui imobil , situat în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea 09-10-2021 -
HCL 70/30-09-2021 HCL privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a unor suprafete de teren , situate pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu, în suprafață 642 mp. identificat cadastral in Tarla 52 Parcela Cc 518, respectiv 2.000 mp identificat cadastral în tarla 20, parcela N 167 /1 09-10-2021 -
HCL 69/30-09-2021 HCL privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul școlar 2021- 2022 09-10-2021 -
HCL 68/30-09-2021 HCL privind aprobarea vanzării directe cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica 09-10-2021 -
HCL 67/30-09-2021 HCL privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale privind alipirea a două imobile aparținând domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 09-10-2021 -
HCL 66/30-09-2021 HCL privind numirea pentru anul scolar 2021- 2022 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu 09-10-2021 -
HCL 65/30-09-2021 HCL hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unui număr de 5 loturi de teren , cu destinația drumuri de legătură, aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 09-10-2021 -
HCL 64/30-09-2021 HCL privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea private a comunei Mihail Kogălniceanu ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor, pentru construirea de locuințe proprietate personal în condițiile Legii nr 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 09-10-2021 -
HCL 63/30-09-2021 HCL privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a III-a, al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021 09-10-2021
HCL 62/29-07-2021 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada AUGUST 2021 – OCTOMBRIE 2021 08-08-2021 -
HCL 61/29-07-2021 HCL privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 08-08-2021
HCL 60/29-07-2021 HCL pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locative public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea 08-08-2021 -
HCL 59/29-07-2021 HCL privind aprobarea rectificării pozițiilor nr 25, nr 26, nr 41 din anexa la HCL nr 5 / 22.01.2019 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2018 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor 08-08-2021 -
HCL 58/29-07-2021 HCL privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unor bunuri aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 08-08-2021 -
HCL 57/29-07-2021 HCL privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 08-08-2021 -
HCL 56/29-07-2021 HCL cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IANUARIE 2021 – IUNIE 2021 08-08-2021 -
HCL 55/29-07-2021 HCL pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea spre adoptare 08-08-2021 -
HCL 54/29-07-2021 HCL privind dezmembrarea unor loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 08-08-2021 -
HCL 53/29-07-2021 HCL Privind „aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mihail Kogălniceanu, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, societății SERVICII PUBLICE G 08-08-2021
HCL 52/29-07-2021 HCL privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Mihail Kogălniceanu,judetul Tulcea 08-08-2021
HCL 51/29-07-2021 HCL privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 08-08-2021 -
HCL 50/29-07-2021 HCL privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a II-a, al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021 08-08-2021
HCL 49/22-06-2021 HOTARARRE privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două imobile construcții , situate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea 27-06-2021 -
HCL 48/22-06-2021 Hotarare privind aprobarea modificării poziției nr 174 din anexa la HCL nr 16 / 25.02.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor 27-06-2021 -
HCL 47/22-06-2021 HOTARARE privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL 27-06-2021 -
HCL 46/31-05-2021 HCL privind aprobarea unei taxe de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimonial comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 07-06-2021 -
HCL 45/31-05-2021 HCL privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300168 / 28.06.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRAZI COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEȚUL TULCEA’’ 07-06-2021 -
HCL 44/31-05-2021 HCL privind aprobarea transformării unor funcții publice vacante de execuție existente în structura aparatului de specialitate a primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 07-06-2021 -
HCL 43/17-05-2021 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local, , al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021, etapa a- I-a 24-05-2021
HCL 42/21-04-2021 HCL cu privire la aprobarea modificării punctului 3.6 din din Anexa nr 2 și a art. 2 din HCL nr 27 / 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 30-04-2021 -
HCL 41/21-04-2021 HCL privind aprobarea modificării Amenajamentului pastoral pentru comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 30-04-2021 -
HCL 40/21-04-2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 30-04-2021 -
HCL 39/21-04-2021 HCL privind aprobarea Contractului de lucrări reparații și întreținere a tronsonului de drum De 472 și De 459 încheiat între UAT comuna Mihail Kogălniceanu și SC „KRONSTARR BAU COMPANY ” București 30-04-2021 -
HCL 38/21-04-2021 HCL privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 30-04-2021 -
HCL 37/21-04-2021 HCL privind aprobarea modificării poziției nr 44 din anexa la HCL nr 16 / 25.02.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor 30-04-2021 -
HCL 36/21-04-2021 HCL privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2021 30-04-2021 -
HCL 35/21-04-2021 HCL privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „ Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea ” 30-04-2021 -
HCL 34/21-04-2021 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MAI 2021 – IULIE 2021 30-04-2021 -
HCL 33/21-04-2021 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu,județul Tulcea,pe anul 2021 30-04-2021
HCL 32/31-03-2021 Hotarare cu privire la modificarea punctului III „CONTESTAȚII” din anexa nr 2 la HCL nr 25 / 12.03.2021 privind aprobarea vânzarii unei locuințe și a terenului aferent din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasată în intravilanul localității Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu,județul Tulcea 09-04-2021 -
HCL 31/31-03-2021 Hotarare privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate 09-04-2021
HCL 30/31-03-2021 Hotarare privind aprobarea dezmembrării unui lot de teren din extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu , jud. Tulcea 09-04-2021 -
HCL 29/31-03-2021 Hotarare privind aprobarea actualizării Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, modificată prin HCL nr 3 /2021 09-04-2021
HCL 28/31-03-2021 Hotarare privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în localitatea Rândunica 09-04-2021 -
HCL 27/31-03-2021 Hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea 09-04-2021 -
HCL 26/12-03-2021 Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” 16-03-2021 -
HCL 25/12-03-2021 Hotarare privind aprobarea vânzarii unei locuințe și a terenului aferent din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasată în intravilanul localității Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu,județul Tulcea 16-03-2021 -
HCL 24/25-02-2021 HCL privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 si a Programului de activitate pe anul 2021 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea 09-03-2021 -
HCL 23/25-02-2021 HCL privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării unui autoturism Dacia berlină cu o valoare de inventar de 17.136,25 în vederea predării la un centru de colectare 09-03-2021 -
HCL 22/25-02-2021 HCL privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2021, către Asociaţia G.A.L. Razim Tulcea 09-03-2021 -
HCL 21/25-02-2021 HCL privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 09-03-2021 -
HCL 20/25-02-2021 HCL privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL 09-03-2021 -
HCL 19/25-02-2021 HCL privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL 09-03-2021 -
HCL 18/25-02-2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 09-03-2021 -
HCL 17/25-02-2021 HCL privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea precum și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei 09-03-2021 -
HCL 16/25-02-2021 HCL privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 09-03-2021
HCL 15/25-02-2021 HCL privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Locaă acomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pentru perioada 2021 - 2027 09-03-2021 -
HCL 14/25-02-2021 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER PARTIAL MANSARDA,COPERTINA SI GARD IMPREJMUITOR ” ,satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar PAVEL VIOREL 09-03-2021 -
HCL 13/28-01-2021 Hotarare privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu 06-02-2021 -
HCL 12/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea utilizarii, în anul 2021, a excedentului din anul 2020 , în sumă de 92.529,02 lei pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 06-02-2021 -
HCL 11/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actul adițional nr 2504 / 27.02.2019 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 06-02-2021 -
HCL 10/28-01-2021 Hotarare privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu 06-02-2021 -
HCL 9/28-01-2021 Hotarare privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate 06-02-2021 -
HCL 8/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2021 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie 06-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 Hotarare Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2021 06-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 Hotarare cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IULIE – DECEMBRIE 2020 06-02-2021 -
HCL 5/28-01-2021 Hotarare privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 06-02-2021 -
HCL 4/08-01-2021 HCL privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitii de materiale sanitare în unitățile de învațamânt din Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 15-01-2021 -
HCL 3/08-01-2021 HCL cu privire la modificarea Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 18.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 15-01-2021
HCL 2/08-01-2021 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2021 – APRILIE 2021 15-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 HCL privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2021 – 2022 15-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină