• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
106 21-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, AMENAJARE PARC ȘI FÂNTÂNĂ ” localitatea Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
105 21-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE CLADIRE PENTRU AMPLASARE CENTRALA TERMICA SI RECOMPARTIMENTARE GRUP SANITAR, SCOALA CU CLASELE I-VIII, MIHAIL KOGALNICEANU” - -   - -
104 21-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
103 21-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
102 18-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului „Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Mihail Kogălniceanu judetul Tulcea ” - -   - -
101 11-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 da 2022-11-11  
100 11-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea obiectivului „Piața Agroalimentară în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” - -   - -
99 09-11-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a- VI-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
98 19-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui lot de teren în suprafata de 14.394 mp, amplasat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, T 20, parcela A 156, având numar cadastral 39522 - -   - -
97 19-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a unei suprafete de teren , situată în intravilanul localității Rândunica, în suprafață 426 mp. identificat cadastral in Tarla 23 Parcela A 490 - -   - -
96 18-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a- V-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
95 05-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada NOIEMBRIE 2022 –IANUARIE 2023 - -   - -
94 04-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea solicitării trecerii unui număr de 4 bunuri situate pe teritoriul administrativ al localităţii Mihail Kogălniceanu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale , în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea şi administrarea comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
93 04-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea în anul scolar 2022- 2023 - -   - -
92 04-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2022 - 2023 pe reţeaua drumurilor de interes local din comuna Mihail Kogălniceanu - -   - -
91 04-10-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
90 27-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local - -   - -
89 27-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind modificarea rețelei școlare aprobată prin Hotărârii nr 1/ 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2022-2023 - -   - -
88 19-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea” - -   - -
87 19-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „ Realizare branșamente apă potabilă în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -   - -
86 12-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a- IV-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
85 12-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
84 08-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii unui număr de 4 contracte de închiriere pentru locuințe, amplasate în intravilanul localității Răndunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, aparținând domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
83 08-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera declarării ca bun de uz și de interes public local a unui imobil în suprafață de 2.541 mp având categoria de folosință drum de exploatare amplasat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea - -   - -
82 08-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea măsurilor pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
81 08-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - -   - -
80 07-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind majorarea tarifului pentru inchirierea utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
79 06-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute, în favoarea SC.E -DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A pe o suprafață totală de 0,25 mp. teren, proprietate publică a comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
78 05-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul școlar 2022- 2023 - -   - -
77 05-09-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind numirea pentru anul scolar 2022 - 2023 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu - -   - -
76 10-08-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea da 2022-08-10  
75 25-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, Asfaltaare partial strada Sfantu Gheorghe ”, localitatea Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
74 19-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; Privind aprobarea acordării Diplomei de excelență doamnei Sirma INGEA, domiciliată în localitatea Lăstuni , comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
73 19-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea Anexei la HCL nr 2 / 27.01.2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoară în comuna Mihail Kogalniceanu în anul 2022 - -   - -
72 15-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea da 2022-07-15  
71 14-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a- III-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
70 14-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Remus – Ionuț SANDU prin demisie și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Mihail Kogalniceanu , județul Tulcea - -   - -
69 05-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2022 - -   - -
68 01-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada AUGUST 2022 – OCTOMBRIE 2022 - -   - -
67 01-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
66 01-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; Privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu de excelență persoanelor care au împlinit vîrsta de 100 de ani și au domiciliul în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
65 01-07-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea acordării titlului de cetățean de onoare domnului al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea domnului Hristu TAȘU - -   - -
64 23-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unui lot de teren, cu destinație construire parc de recreere , având numărul cadastral 39900 aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
63 21-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, Modernizare teren de sport”, localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
62 21-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui lot de teren în suprafata de 41.182 mp, amplasat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, T 33, parcela A 822, având numar cadastral 37859 - -   - -
61 21-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea achiziționării unui autoturism marca DACIAA DUSTER - -   - -
60 20-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
59 14-06-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru însuşirea ACORDULUI DE COOPERARE privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” - -   - -
58 30-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind acordării titlului de cetățean de onoare domnului al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea domnului Dumitru CARAMAN - -   - -
57 24-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; Privind aprobarea depunerii si a cheltuielilor proiectului „I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); „Investitii in infrastructuri TIC in cadrul UAT Mihail Kogalniceanu” care va fi depus in cadrul Planului național de redresare și rezilienta – apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10— FONDUL LOCAL - -   - -
56 23-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea solicitării trecerii unui număr de două imobile, situate pe teritoriul administrativ al localităţii Mihail Kogălniceanu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale , în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea şi administrarea comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
55 20-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a- II-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
54 19-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unui lot de teren, cu destinație construire dispensar uman, în suprafață de 600 mp , având număr cadastral 33009, aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
53 19-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea majorării capitalului social al SC SERVICII PUBLICE ,,GOSCOM ” SRL, cu asociat unuic comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
52 18-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru aprobarea completării anexei nr 2 la HCL nr 53 / 29.07.2021 privind „aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mihail Kogălniceanu, societății SERVICII PUBLICE GOSCOM S.R.L. – cu asociat unic U.A.T. Comuna Mihail Kogălniceanu” - -   - -
51 16-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu cu nr 26 / 25.02.2022 privind atribuirea denumirii de ,,Dumitru CARAMAN” terenului de sport situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Mihai Eminescu nr 21, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, imobil aflat în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
50 16-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300168 / 28.06.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul,,MODERNIZARE STRAZI COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEȚUL TULCEA’’ - -   - -
49 16-05-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului investiții „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea” - -   - -
48 15-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
47 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea Anexei nr 2 la HCL nr 52 / 29.07.2021 privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea da 2022-04-12   -
46 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a I-a al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
45 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind atribuirea denumirii de ,,Dumitru CARAMAN” terenului de sport situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Mihai Eminescu nr 21, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, imobil aflat în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
44 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unui lot de teren , cu destinația drum de legătură, aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
43 12-04-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL - -   - -
42 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
41 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MAI 2022 – IULIE 2022 - -   - -
40 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL”, extravilan comuna Mihail Kogalniceanu , nr cad 38180, Regulamentul local de urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeței de 20.000 mp , prin extinderea intravilanului localității Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea da 2022-03-31  
39 31-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -   - -
38 28-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior da 2022-03-28  
37 22-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT comuna Mihail Kogălniceanu" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - -   - -
36 16-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea” pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny - -   - -
35 16-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2021 si a Programului de activitate pe anul 2022 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
34 15-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea modificarii organigramei si a tabelului nominal cu personalul incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
33 15-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
32 03-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere pentru suprafața de 2,91 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
31 03-03-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere pentru suprafața de 16,80 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
30 24-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
29 22-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300168 / 28.06.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRAZI COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEȚUL TULCEA’’ - -   - -
28 18-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere pentru suprafața de 1,82 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
27 11-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mihail Kogalniceanu , judeţul Tulcea, în anul 2022 - -   - -
26 10-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general al investiției „ASFALTARE DRUM COMUNAL, LOCALITATEA RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
25 10-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere pentru suprafața de 5,58 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
24 09-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificării cărților funciare prin exprimarea acordului cu privire la înscrierea proprietarului de drept - -   - -
23 08-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace de fixe aflate în patrimoniul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
22 08-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea în anul scolar 2021 - 2022 - -   - -
21 07-02-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; pprivind atribuirea denumirii de ,,Dumitru CARAMAN” terenului de sport situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, strada Mihai Eminescu nr 21, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, imobil aflat în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
20 31-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
19 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IULIE 2021 – DECEMBRIE 2021 - -   - -
18 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la modificarea HCL nr 68 / 21.09.2021 privind aprobarea vanzării directe cu plata în rate pe o perioadă de 5 ani unui numar de 7 locuinte, apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica - -   - -
17 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei , a Ștatului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea - -   - -
16 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la modificarea anexelor nr 11 si nr 12 la HCL nr 85 / 25.11.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 - -   - -
15 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 905 mp, identificat cu numărul cadastral 30398, carte funciară 30398, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Florin-Victoraș GUZGANU - -   - -
14 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 843 mp, identificat cu numărul cadastral 30161, carte funciară 30161, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către George –Mihai UNGUREANU - -   - -
13 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 877 mp, identificat cu numărul cadastral 30165, carte funciară 30165, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Bogdan UNGUREANU - -   - -
12 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 881 mp, identificat cu numărul cadastral 30603, carte funciară 30603, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Adrian-Liviu CARACUDĂ - -   - -
11 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 959 mp, identificat cu numărul cadastral 30005, carte funciară 30005, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Adriana ZORILĂ - -   - -
10 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 932 mp, identificat cu numărul cadastral 30596, carte funciară 30596, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Elena DUDUȚĂ - -   - -
9 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 886 mp, identificat cu numărul cadastral 30167, carte funciară 30167, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Marian COSTEA - -   - -
8 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2021 - -   - -
7 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale - Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
6 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea art.1 la HCL nr 80 / 03.11.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea în anul scolar 2021 - 2022 - -   - -
5 19-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 642 mp, identificat cu numărul cadastral 339817, carte funciară 39817, aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu și vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune către Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ,,Denistepe” - -   - -
4 10-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitii de materiale sanitare in unitatile de învățământ din Comuna Mihail Kogălniceanu, Jud. Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” - -   - -
3 07-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 2,85 ha și suprafața 6,01 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
2 06-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - -   - -
1 06-01-2022 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Mihail Kogălniceanu , unităţilor de cult din comuna Mihail Kogălniceanu aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină