• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
69 14-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a -VIII-a - -   - -
68 14-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
67 14-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
66 14-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind Cu privire la completarea Anexei la HCL nr 3 / 22.01.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Mihail Kogălniceanu, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese pentru anul 2019 - -   - -
65 14-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Organigramei , a Ștatului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea pe anul 2020 - -   - -
64 27-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea pentru anul școlar 2021 - 2022 - -   - -
63 27-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind serviciile sociale acordate la nivelul Compartimentului de Starea civila si Asistenta Socială Mihail Kogalniceanu , în anul 2021 - -   - -
62 24-10-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali pentru anul 2021 - -   - -
61 24-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2021 - -   - -
60 24-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local ce vor fi efectuate cu persoanele ce beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001 in anul 2021 - -   - -
59 17-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Proiectului „Achiziţionarea de echipamente TIC pentru Școala Gimnazială din UAT Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea ” - -   - -
58 12-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a VII-a - -   - -
57 12-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea în anul scolar 2020 - 2021 - -   - -
56 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici la obiectivul de investiții ,, Construire podețe și refacere drumuri sătești în localitatea Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea aprobați prin HCL nr 62 / 06.12.2018 - -   - -
55 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu pentru anul școlar 2020- 2021 - -   - -
54 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind numirea pentru anul scolar 2020- 2021 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu - -   - -
53 11-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei MihailKogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
52 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
51 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea - -   - -
50 02-11-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada NOIEMBRIE 2020 – IANUARIE 2021 - -   - -
49 06-10-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 da 2020-10-06  
48 05-10-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2020 - 2021 pe reţeaua drumurilor de interes local din comuna Mihail Kogălniceanu - -   - -
47 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
46 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a VI-a - -   - -
45 16-09-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada SEPTEMBRIE 2020 – OCTOMBRIE 2020 - -   - -
44 26-08-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
43 26-08-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a V-a - -   - -
42 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind actualizarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
41 21-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
40 20-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a IV-a - -   - -
39 17-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - -   - -
38 16-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Construire conducta aductiune la sistem alimentare cu apa Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Tulcea” - -   - -
37 15-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două loturi de teren, având categoria de folosință drum public din intravilanul localității Mihail Kogălniceanu - -   - -
36 07-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada ianuarie-iunie 2020 - -   - -
35 07-07-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizartea acestei activitati - -   - -
34 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PLATFORME BETON – STATII DE ASFALT ȘI BETOANE MODULARE- MOBILE ” ,satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar SC PRESCOM SRL - -   - -
33 15-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DTAC si a indicatorilor tehnico - economici aferenti investitiei ,, CONSTRUIRE SCENA IN LOCALITATEA RANDUNICA” localitatea Randunica, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
32 10-06-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2020, etapa a- III-a - -   - -
31 29-05-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea art.1 din HCL nr 9 / 20.02.2020 privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
30 28-05-2020 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea vânzarii unui număr de 4 loturi de teren din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu da 2020-05-28   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină