• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
84 21-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 0,72 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea - -   - -
83 21-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere pentru suprafața de 0,72 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
82 21-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici , a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică - -   - -
81 21-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „REALIZARE BRANȘAMENTE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
80 20-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu sume reprezentând reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați - -   - -
79 20-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu pentru anul scolar 2023 - 2024 - -   - -
78 20-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui lot de teren în suprafata de 44.300 mp, amplasat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, T 45, parcela A 467, având numar cadastral 35985 - -   - -
77 19-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
76 08-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute, în favoarea SC.E -DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A pe o suprafață totală de 6,00 mp. teren, proprietate publică a comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
75 06-09-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind implementarea proiectului „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” - -   - -
74 24-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a unei suprafete de teren , situată în intravilanul localității Rândunica, în suprafață 307 mp. identificat cadastral in Tarla 40 Parcela A 966 - -   - -
73 24-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea obligațiilor financiare rezultate din Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr.68 din 21.12.2020 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
72 21-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului și contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, pentru perioada august 2023 – iulie 2029 in cadrul Programului pentru școli al României - -   - -
71 17-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Club Sportiv ,,FLACĂRA” Mihail Kogălniceanu în vederea derulării programului „Promovarea sportului de performanță” - -   - -
70 09-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a unei suprafete de teren , situată în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu, în suprafață 6.306 mp. identificat cadastral in Tarla 17 Parcela A 553 - -   - -
69 07-08-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici , a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică - -   - -
68 20-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui număr de două imobile – teren și construcții , apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, având nr cad / nr CF 36110 și respectiv 30652, , suprafața de 2.185 mp și respectiv 5.173 mp amplasate in intravilanul localitatii Rândunica, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
67 20-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat „Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 - -   - -
66 18-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Înființare Platformă Comunală pentru Gunoiul de Grajd in Comuna Mihail Kogalniceanu, Județul Tulcea” - -   - -
65 17-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
64 12-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU” - -   - -
63 06-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, având nr cad 30372, nr CF 30372, suprafaț de 3.161 mp, amplasat in intravilanul localitatii Rândunica, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
62 05-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IANUARIE - IUNIE 2023 - -   - -
61 04-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada AUGUST 2023 – OCTOMBRIE 2023 - -   - -
60 04-07-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
59 08-06-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a unui număr de 3 anexe din cadrul imobilului Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, str. Mihai Eminescu, nr 77, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării prin demolare a acestora - -   - -
58 07-06-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „ REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA, INCLUSIV DOTAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI DE MONITORIZARE ÎN TIMP REAL A SITUAȚIEI DIN LOCALITATE”A MIHAIL KOGĂLNICEANU JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
57 06-06-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „REALIZARE BRANȘAMENTE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
56 29-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE”, intravilan ,loc. Randunica ,comuna Mihail Kogalniceanu , beneficiar S.C. RCS&RDS S.A. da 2023-05-29  
55 26-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea susținerii financiare a A.C.S. „FLACĂRA” MIHAIL KOGĂLNICEANU în vederea derulării programului „Promovarea sportului de performanță” - -   - -
54 26-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru aprobarea modificării și completării anexei nr 2 la HCL nr 53 / 29.07.2021 privind „aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mihail Kogălniceanu, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actuali4zată*) pentru modificarea şi completarea Legii serv - -   - -
53 25-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind atribuirea în folosință gratuită a terenului intravilan în suprafață de 900 mp., intravilan, din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu , doamnei Valentina MITACHE , în vederea construirii în mediul rural a unei locuințe proprietate personală în conditiile Legii nr.15/2003 - -   - -
52 23-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
51 23-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea a doamnei Vasilica OLĂRAȘ - -   - -
50 23-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui lot de teren în suprafata de 30.811 mp, amplasat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, T 33, parcela A 300, având numar cadastral 34297 - -   - -
49 23-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
48 23-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, având nr cad 39899, nr CF 39899, suprafaț de 3.014 mp, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
47 10-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea viceprimarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
46 10-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA ” - -   - -
45 10-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA ” - -   - -
44 10-05-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind eliberarea din functia de viceprimar al comunei Mihail Kogalniceanu a doamnei Vasilica OLĂRAȘ - -   - -
43 21-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aderarea si includerea teritoriului comunei la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 - -   - -
42 20-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Mihail Kogălniceanu, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese pentru începând cu data de 21.04.2023 - -   - -
41 11-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 21,95 ha izlaz comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea - -   - -
40 10-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior - -   - -
39 07-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; acordarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, asupra unor drumuri locale din extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, in favoarea O.U.A.I in scopul realizarii investitiei „ Modernizare sistem de irigații O.U.A.I ,,COSTEPE” - -   - -
38 06-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
37 03-04-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU” - -   - -
36 30-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 8,24 ha și suprafața 2,87 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
35 29-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2022 si a Programului de activitate pe anul 2023 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
34 28-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren în suprafață de 900 mp. aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, atribuit doamnei A. –L. T. în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
33 28-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MAI 2023 – IULIE 2023 - -   - -
32 23-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea a proiectelor și programelor sportive de utilitate publică - -   - -
31 23-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
30 16-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind implementarea proiectului „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” - -   - -
29 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT de pe raza COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” , a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educatie - -   - -
28 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” - -   - -
27 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru completarea HCL nr 93 / 14.10.2022 privind aprobarea solicitării trecerii unui număr de 4 bunuri situate pe teritoriul administrativ al localităţii Mihail Kogălniceanu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, după caz, în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea şi administrarea comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
26 08-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
25 07-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu și extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
24 07-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
23 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentației de dezmembrare a două imobile apartinand domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
22 24-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile având categoria de folosință drum de exploatare amplasate în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
21 22-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
20 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere nr 5447 / 21.05.2021 pentru suprafața de 16,88 ha izlaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
19 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere nr 5448 / 21.05.2021 pentru suprafața de 8,77 ha izlaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
18 16-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea cotizației anuale către Asociația Comunelor din România începând cu 01.01.2023 - -   - -
17 16-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fix aflate în patrimoniul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
16 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actele adiționale nr 2504 / 27.02.2019 și 1583 / 17.02.2021 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
15 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
14 27-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea” - -   - -
13 18-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 8,152 ha și suprafața 2,692 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
12 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2022 - -   - -
11 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
10 16-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent si prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Mihail Kogălniceau si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr. 12 / 30.04.2002 - -   - -
9 16-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate - -   - -
8 12-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea majorării cotizației pentru activitatea de audit în cepând cu 01.01.2023 - -   - -
7 12-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea stabilirii cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea începând cu 01.01.2023 - -   - -
6 11-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei , a Ștatului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea - -   - -
5 11-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IUNIE-DECEMBRIE 2022 - -   - -
4 04-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
3 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2023 – APRILIE 2023 - -   - -
2 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2023 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie - -   - -
1 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2023 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină