• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
66 16-09-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind numirea pentru anul scolar 2021- 2022 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu - -   - -
65 16-09-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unui număr de 5 loturi de teren , cu destinația drumuri de legătură, aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
64 16-09-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea private a comunei Mihail Kogălniceanu ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor, pentru construirea de locuințe proprietate personal în condițiile Legii nr 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
63 08-09-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA,PUT FORAT,BAZIN APA SI IMPREJMUIRE ” ,satul Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar S.C. PROIECT LIVNUC S.R.L. da 2021-09-08  
62 21-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
61 21-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat etapa a II-a, al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021 - -   - -
60 21-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Mihail Kogălniceanu , județul Tulcea - -   - -
59 20-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificării pozițiilor nr 25, nr 26 și nr 41 din anexa la HCL nr 5 / 22.01.2019 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2018 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor - -   - -
58 19-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada AUGUST 2021 – OCTOMBRIE 2021 - -   - -
57 19-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu a unor bunuri aparținînd domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
56 19-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
55 07-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IANUARIE 2021 – IUNIE 2021 - -   - -
54 02-07-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea spre adoptare - -   - -
53 30-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unor loturi de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
52 25-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; Privind „aprobarea documentației de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mihail Kogălniceanu, în temeiul art. 28, alin. (2) litera b), coroborat cu art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, societății SERVICII PUBLICE GOSCOM - -   - -
51 17-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, a două imobile construcții , situate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu ,județul Tulcea - -   - -
50 17-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării poziției nr 174 din anexa la HCL nr 16 / 25.02.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor - -   - -
49 16-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Mihail Kogălniceanu,judetul Tulcea da 2021-06-16  
48 15-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL - -   - -
47 02-06-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru stabilire a metodologiei-cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - -   - -
46 21-05-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea unei taxe de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimonial comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
45 17-05-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300168 / 28.06.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRAZI COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEȚUL TULCEA’’ - -   - -
44 11-05-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local, , al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021, etapa a- I-a - -   - -
43 04-05-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea transformării unor funcții publice vacante de execuție existente în structura aparatului de specialitate a primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
42 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea modificării punctului 3.6 din din Anexa nr 2 și a art. 2 din HCL nr 27 / 31.03.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea - -   - -
41 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; aprobarea modificării Amenajamentului pastoral pentru comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
40 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 ținând cont de rata inflației pentru anul anterior - -   - -
39 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Contractului de lucrări reparații și întreținere a tronsonului de drum De 472 și De 459 încheiat între UAT comuna Mihail Kogălniceanu și SC „KRONSTARR BAU COMPANY ” București - -   - -
38 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
37 13-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării poziției nr 44 din anexa la HCL nr 16 / 25.02.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 prin actualizarea suprafeței de teren conform datelor rezultate in urma măsurătorilor - -   - -
36 12-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2021 da 2021-04-12  
35 12-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2021 - -   - -
34 02-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „ Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Comuna Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea ” - -   - -
33 01-04-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada MAI 2021 – IULIE 2021 - -   - -
32 24-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; Cu privire la modificarea punctului III „CONTESTAȚII” din anexa nr 2 la HCL nr 25 / 12.03.2021 privind aprobarea vânzarii unei locuințe și a terenului aferent din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasată în intravilanul localității Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu,județul Tulcea - -   - -
31 23-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate - -   - -
30 23-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren din extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu , jud. Tulcea - -   - -
29 16-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE și a TEMEI DE PROIECTARE pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în localitatea Rândunica” - -   - -
28 16-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea actualizării Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, modificată prin HCL nr 3 /2021 - -   - -
27 10-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300080/ 02.04.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU” , COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
26 05-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a izlazului comunal , aflat în proprietatea privată a comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea, pentru persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu , judeţul Tulcea - -   - -
25 05-03-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea vânzarii unei locuințe și a terenului aferent din domeniul privat al Comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, amplasată în intravilanul localității Rândunica, comuna Mihail Kogălniceanu,județul Tulcea - -   - -
24 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 si a Programului de activitate pe anul 2021 a Bibliotecii comunale Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea - -   - -
23 17-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării unui autoturism Dacia berlină cu o valoare de inventar de 17.136,25 în vederea predării la un centru de colectare - -   - -
22 15-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2021, către Asociaţia G.A.L. Razim Tulcea - -   - -
21 12-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
20 11-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL - -   - -
19 11-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL - -   - -
18 08-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
17 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea precum și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei - -   - -
16 01-02-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2020 - -   - -
15 27-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Randunica , comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
14 21-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea utilizarii, în anul 2021, a excedentului din anul 2020 , în sumă de 92.529,02 lei pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare - -   - -
13 20-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actul adițional nr 2504 / 27.02.2019 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
12 20-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Mihail Kogălniceanu - -   - -
11 20-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultat din insusirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
10 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; Privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2021 - -   - -
9 18-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2021 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie - -   - -
8 15-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IULIE – DECEMBRIE 2020 - -   - -
7 12-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Locaă acomunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pentru perioada 2021 - 2027 da 2021-01-12  
6 12-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
5 11-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER PARTIAL MANSARDA,COPERTINA SI GARD IMPREJMUITOR ” ,satul Mihail Kogalniceanu , comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea , beneficiar PAVEL VIOREL da 2021-01-11  
4 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitii de materiale sanitare în unitățile de învațamânt din Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” - -   - -
3 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; cu privire la modificarea Anexei nr 11 la HCL nr 53 / 18.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 - -   - -
2 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2021 – APRILIE 2021 - -   - -
1 04-01-2021 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat de pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină