• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihail Kogălniceanu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
32 23-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea a proiectelor și programelor sportive de utilitate publică - -   - -
31 23-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
30 16-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind implementarea proiectului „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” - -   - -
29 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT de pe raza COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA” , a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educatie - -   - -
28 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „ REABILITARE TEREN MULTISPORT CU GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL 43X23 (989MP)” - -   - -
27 15-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; pentru completarea HCL nr 93 / 14.10.2022 privind aprobarea solicitării trecerii unui număr de 4 bunuri situate pe teritoriul administrativ al localităţii Mihail Kogălniceanu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, după caz, în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea şi administrarea comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
26 08-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
25 07-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile amplasate în intravilanul localității Mihail Kogălniceanu și extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
24 07-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local rectificat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
23 06-03-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea documentației de dezmembrare a două imobile apartinand domeniului public al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasate in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
22 24-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera declarării ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile având categoria de folosință drum de exploatare amplasate în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
21 22-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind dezmembrarea unui lot de teren apartinand domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu - -   - -
20 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere nr 5447 / 21.05.2021 pentru suprafața de 16,88 ha izlaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
19 20-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii contractului de închieriere nr 5448 / 21.05.2021 pentru suprafața de 8,77 ha izlaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
18 16-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea cotizației anuale către Asociația Comunelor din România începând cu 01.01.2023 - -   - -
17 16-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fix aflate în patrimoniul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
16 15-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere spațiu nr 899 / 26.03. 2013, prelungit prin actele adiționale nr 2504 / 27.02.2019 și 1583 / 17.02.2021 și modificarea chiriei pentru Ghișeul Poștal Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
15 13-02-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarera Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Chilia Veche, județul Tulcea, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 - -   - -
14 27-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul investiții „Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, județul Tulcea” - -   - -
13 18-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea rezilierii unui număr de două contracte de închieriere pentru suprafața de 8,152 ha și suprafața 2,692 ha islaz comunal aparținând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea - -   - -
12 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, la data de 31.12.2022 - -   - -
11 17-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea bugetului local initial al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
10 16-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent si prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Mihail Kogălniceau si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr. 12 / 30.04.2002 - -   - -
9 16-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate - -   - -
8 12-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea majorării cotizației pentru activitatea de audit în cepând cu 01.01.2023 - -   - -
7 12-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea stabilirii cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea începând cu 01.01.2023 - -   - -
6 11-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Organigramei , a Ștatului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea - -   - -
5 11-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, pentru perioada IUNIE-DECEMBRIE 2022 - -   - -
4 04-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - -   - -
3 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, pentru perioada FEBRUARIE 2023 – APRILIE 2023 - -   - -
2 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2023 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie - -   - -
1 03-01-2023 ALEXE ANASTASE, Primar; privind aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice care se desfasoara in comuna Mihail Kogalniceanu in anul 2023 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină